වෙස් ඇසුරුම් බෑගය

  • Face mask packaging of plastic bags

    ප්ලාස්ටික් බෑග් වල මුහුණු ආවරණ ඇසුරුම්

    වර්තමානයේදී, වෛරස් අවම කිරීම වඩාත් වැදගත් කාරණයක් බවට පත්ව ඇත, එබැවින් අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව ලෝකය සමඟ යුද්ධයට සම්බන්ධ වේ. අපි ප්ලාස්ටික් බෑග් වල ලාංඡන සහිත අභිරුචි මුහුණු ආවරණ ඇසුරුම් සපයන අතර එමඟින් ඔබේ මුහුණු ආවරණ හැකි හානිවලින් ආරක්ෂා කර ගබඩා කාලය දීර් l කරන්නෙමු. ප්ලාස්ටික් බෑග් වල ඉහළින් සිපර් හෝ ස්වයං-ඇලවුම් පටියක් ඇත. මේවා මුහුණු ආවරණ වඩාත් පහසු සහ පරිශීලක-හිතකාමී කරයි. ඇසුරුමකට 1-20 හෝ ඊට වැඩි මුහුණු ආවරණ ඇතුළත් වේ. අපි ඉවත දැමිය හැකි ආවරණ ඇසුරුම් මල්ලක් සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි ma ...